Books

Iranganti RangaCharya’s Books

 

1.Srivrata Sloka Malika (Sanskrit Slokas to Tiruppavai) 1972

2.Muhurtha Kalpadrumam 1976

3.Kulasekhara Alwar’s Sukti Sampath (Sanskrit Slokas – with English rendering to Perumal Tiru Mozi) published by V.P. Sabha, Madras 1977

4.Jaimini Sutramritam (Commentary in Sanskrit and Telugu) 1991

5.Jaimini Sutramritam (Commentary in Sanskrit and English)1995

6.Muhurtha Sindhu (English) 1999

7.Muhurtha Sindhu (Telugu) 2000

8.Quintessence of Brahma Sutra Sribhashya, 2002

9. Mukundamala (translation & notes – English) – 2006

10.A Manual of Jaimini Astrology (Sagar Publications) Delhi 2007

11.Bhuvana Deepika 2008

12.Jaimini Jyotisha Kaumudi (Telugu) 2009

13.Yateendra Tatva Kaumudi(Telugu) 2009

14.Srimad Bhagavadgita (With Slokas, Tatparya and Commentary in Telugu to Ramanuja Bhashya) 2009

15.  Mukundamala (translation & notes – English) – 2010

16. Jyotisha Phala Ratna Mala ( A Complete Exposition of Jaimini Astrology) – Translation & Notes – 2014 (English)

17. Jyotisha Phala Ratna Mala (Telugu Translation).

18. RangaRamayanam (Samkshipta Ramayanam) – 2016